Představujeme vám zásady, které objasňují, co děláme pro to, abychom zajistili důvěrnost a bezpečnost osobních údajů vás, našich klientů.

Chráníme vaše soukromí a osobní údaje. Je to naše prvořadá povinnost.

S osobními údaji nakládáme výhradně v souladu s platnou legislativou. Představujeme vám zásady, které objasňují, co děláme pro to, abychom zajistili důvěrnost a bezpečnost osobních údajů vás, našich klientů.

Jaké osobní údaje klienta firma PhDr. František Bělohlávek Transform (dále jen pod obch. názvem PhDr. František Bělohlávek Transform) shromažďuje a zpracovává a za jakým účelem?

 • Osobní údaje, zpracovávané za účelem realizace smluvního vztahu, které může PhDr. František Bělohlávek Transform zpracovávat i bez souhlasu klienta: identifikační údaje – osobní údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci klienta (jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa trvalého pobytu, podpis, u klienta-fyzické osoby podnikatele též daňové identifikační číslo a IČ);
 • kontaktní údaje – osobní údaje umožňující kontakt s klientem (zejména klientem uvedená kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace);
 • údaje o využívání služeb – údaje o sjednání a využívání služeb PhDr. František Bělohlávek Transform (např. údaje o telefonických hovorech, záznamy jiné komunikace s klientem).

Osobní údaje, které PhDr. František Bělohlávek Transform zpracovává se souhlasem klienta za účelem marketingového využití údajů a které jsou obsahem Souhlasu se zpracováním osobních údajů PhD. Franitšek Bělohlávek Transform je na základě § 7 odst. 3 zákona o některých službách informační společnosti oprávněna používat elektronickou adresu a telefonní číslo zákazníka za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se jeho vlastních produktů či služeb obdobných těm, které již zákazníkovi poskytl. Podle § 5 odst. 5 zákona č. 101/2000 Sb. je dále oprávněna zpracovávat osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení a adresa za účelem nabízení obchodu a služeb.

Souhlas se uděluje na dobu trvání smluvního vztahu, případně na dobu jednoho roku, pokud smluvní vztah nestanovuje jinak. Tento souhlas však lze kdykoliv odvolat.

S ohledem na smluvní charakter vztahů mezi PhDr. František Bělohlávek Transform a klientem je poskytnutí osobních údajů zcela dobrovolné. PhDr. František Bělohlávek Transform ale nemůže uzavřít obchod nebo poskytnout službu, pokud jí nejsou poskytnuty osobní údaje nezbytné pro uzavření příslušného obchodu nebo poskytnutí služby.

Z jakých zdrojů PhDr. František Bělohlávek Transform osobní údaje získává?

 • přímo od klienta při jednání o uzavření obchodu nebo poskytnutí služby a při jejich následné realizaci;
 • z veřejně přístupných rejstříků, seznamů a evidencí (obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, veřejný telefonní seznam apod.) a z dalších veřejných zdrojů (včetně informací ze sociálních sítí a internetu, které o sobě klient sám zveřejní);

Jakým způsobem PhDr. František Bělohlávek Transform zajišťuje ochranu osobních údajů?

Osobní údaje jsou pod stálou fyzickou, elektronickou i procedurální kontrolou a PhDr. František Bělohlávek Transform disponuje kontrolními, technickými a bezpečnostními mechanismy zajišťujícími maximální možnou ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím. Veškeré osoby, které s osobními údaji klientů přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

Komu PhDr. František Bělohlávek Transform osobní údaje poskytuje?

 • státním orgánům, resp. dalším subjektům v rámci plnění zákonných povinností stanovených zvláštními předpisy
 • dalším subjektům, pokud je to nezbytné pro ochranu práv PhDr. František Bělohlávek Transform, např. soudům, soudním exekutorům; rozsah poskytnutých osobních údajů je omezen na údaje nezbytné pro úspěšné uplatnění nároku;
 • specializovaným externím subjektům (dále “zpracovatel”), které pro PhDr. František Bělohlávek Transform provádějí zpracování na základě příslušné smlouvy o zpracování osobních údajů (viz § 13 zák. č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů); za zpracovatele vybírá PhDr. František Bělohlávek Transform po pečlivém zvážení pouze takovou osobu, která jí poskytne maximální záruky o technickém a organizačním zabezpečení ochrany předávaných osobních údajů;

Jaké jsou možnosti klienta ve vazbě na zpracování a předávání osobních údajů?

S výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas klienta (viz § 5 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů), zpracovává PhDr. František Bělohlávek Transform osobní údaje výhradně se souhlasem klienta.

Je pouze na jeho svobodném rozhodnutí, zda svůj souhlas v rozsahu navrženém společností PhDr. František Bělohlávek Transform poskytne, případně omezí-li jej, nebo neposkytne.

Poskytnutí souhlasu je zcela dobrovolné a není podmínkou pro uzavření obchodu. Pokud se klient s nedohodl jinak, může již poskytnutý souhlas odvolat, nebo změnit /upravit jeho rozsah. Rozsahem poskytnutého souhlasu je společnost PhDr. František Bělohlávek Transform vázána a plně ho respektuje.

Jaký přístup má klient ke svým osobním údajům a jaká je povinnost PhDr. František Bělohlávek Transform?

Informaci o tom, jaké osobní údaje o klientovi PhDr. František Bělohlávek Transform zpracovává, si klient může vyžádat v zákonem stanoveném rozsahu (viz § 12 odst. 2 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů) a vyhotoví ji bez zbytečného odkladu a předá ji klientovi.

Pokud klient zjistí nebo se domnívá, že při zpracování osobních údajů došlo ze strany PhDr. František Bělohlávek Transform nebo dalších subjektů provádějících zpracování k porušení jeho práv či k porušení povinností stanovených zákonem, může se domáhat nápravy s využitím všech prostředků, které mu k tomu platná právní úprava poskytuje (viz § 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů).

Se svými podněty se může klient obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kam se může klient obrátit pro další informace, kde může uplatnit případné námitky ke zpracování osobních údajů?

Klient má možnost se obrátit na informační linku PhDr. František Bělohlávek Transform. +420 585 222 536, kde mu budou zodpovězeny veškeré dotazy týkající se problematiky osobních údajů.

Uplatnit případné námitky proti zpracování osobních údajů, odvolat udělený souhlas změnit jeho rozsah či požádat o výpis lze některým z následujících způsobů:

 • návštěvou PhDr. František Bělohlávek Transform
 • e-mailovou zprávou na: info@traicon.cz, zavoláním na informační linku +420 585 222 536;
 • písemně na adresu PhDr. František Bělohlávek Transform
 • odvolat udělený souhlas, popřípadě jej potvrdit můžete také emailem na: info@traicon.cz

Jak PhDr. František Bělohlávek Transform informuje o zásadách a pravidlech zpracování osobních údajů a jejich ochraně?

 • tyto zásady jsou veřejně přístupné na internetových stránkách www.traicon.cz;
 • s pravidly zpracování osobních údajů a jejich ochrany je klient seznámen při uzavírání obchodu či poskytnutí služby; v této souvislosti je klient také požádán, aby se vyjádřil k navrženému souhlasu se zpracováním osobních údajů;
 • tyto zásady se přiměřeně uplatňují i na zpracovávání osobních údajů při vzdělávací činnosti a při poradenské činnosti i diagnostice.