Účelem analýzy je:

  • posouzení předpokladů kandidáta pro vybranou funkci,
  • stanovení předností a nedostatků stávajících manažerů včetně doporučených rozvojových opatření.

Analýza může mít dvojí formu

  • individuální jednodenní psychologickou diagnostiku (psychologické testy, manažerské testy a hloubkový psychologický pohovor),
  • assessment centre pro skupinu 4-6 účastníků (skupinové hry a simulace, sebeprezentace, psychologické testy, manažerské testy a pohovor).

Výstupem z analýzy je

  • rozbor potenciálu účastníka (intelektová kapacita, přístup k práci, vztah k lidem, osobní motivace, osobní přednosti a slabé stránky) v grafické nebo popisné podobě,
  • doporučená rozvojová opatření (způsobilost vykonávat funkci, vhodné zařazení, vzdělávání, koučování, změny pracovní náplně, sebevzdělávání),
  • zpětnovazebný pohovor s účastníkem a jeho nadřízeným.

Analýzu osobního potenciálu zpravidla předchází analýza pracovní činnosti, která stanoví požadavky pracovní funkce (rozbor činnosti, rozbor požadavků na pracovníka, cílů funkce a kritických událostí).