Přihlášky k jednotlivým akcím se podávají písemně, faxem, e-mailem nebo poštou. Je možné použít vzorové objednávky nebo použít jiného vzoru.
Přihlášky k jednotlivým akcím jsou závazné, jejich podpisem stvrzujete svůj souhlas s obchodními podmínkami. Přihlášky přijímáme do 5 pracovních dnů před zahájením akce, později pouze po osobní domluvě s pracovníky kanceláře. Pro většinu akcí platí omezený počet účastníků, proto budou přihlášky přijímány v pořadí, v jakém došly.
Vzorová objednávka ke stažení.

Platby

Při firemních akcích se platby realizují po ukončení akce na základě vystaveného daňového dokladu, se splatností 30 dnů. Vyhrazujeme si právo při opožděných platbách účtovat penále 0,05 % z celkové částky za každý den prodlení.
Při veřejných seminářích se provádějí platby předem na základě faktury, převodním příkazem, na účet firmy, pokud není dohodnuto jinak.
Při akcích “na klíč” účtujeme zálohu ve výši 50% z předpokládané částky předem, formou zálohové faktury. Daňový doklad obdrží firma po ukončení akce a konečném vyúčtování s dodavatelským zařízením. Vzhledem ke zvýšeným režijním nákladů účtujeme za tyto akce poplatek 2000,- Kč navíc.

Fakturační údaje

TRAICON training & consulting s.r.o.
Za Poštou 416/2
779 00 Olomouc

IČ 17053463
DIČ CZ17053463

Storno podmínky

Storna přijímáme pouze v písemné podobě, faxem, e-mailem nebo poštou. Bezplatného storna je možné využít nejpozději 7 dnů před zahájením akce. Pokud k tomuto datu neobdržíme písemnou omluvu, účtujeme úhradu v plné výši 100%.

Organizace

Vyhrazujeme si právo změny termínu, místa konání, tématu a lektora nebo případného zrušení akce z vážných provozních nebo organizačních důvodů. Případné předběžné platby budou buďto vráceny objednateli nebo použity v dalším termínu po vzájemné dohodě.

Ochrana osobních údajů

Na základě zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. považujeme Vaše údaje za důvěrné a používáme je výhradně k vnitřním potřebám firmy. Nebudou sdělovány třetím osobám.

Klienti zasláním referencí souhlasí s jejich zveřejněním na webových stránkách firmy Traicon (www.traicon.cz).