Cílem je prohloubit dovednosti vedení lidí a efektivního používání různých motivačních nástrojů, kterými vedoucí disponuje, zvýšit účinnost motivování podřízených, osvojit si správný přístup ke komunikování a motivování různých typů lidí.
Cílem je přesvědčit manažery k vnitřnímu přijetí zpracovaného systému hodnotícího pohovoru, naučit se správnému postupu a technice vedení hodnotících, výběrových a disciplinárních pohovorů, rozvinout dovednost vedení pohovorů s různými typy lidí v simulovaných situacích.
Cílem je rozvinout komunikační dovednosti účastníků ve vztahu ke spolupracovníkům, zákazníkům a dodavatelům, osvojit si správný přístup ke komunikování s různými typy lidí na všech úrovních, získat větší odolnost vůči nátlaku partnerů, být schopen lépe obhájit vlastní názory, požadavky, cenu a ostatní obchodní podmínky.
Cílem je naučit se lépe organizovat čas a zefektivnit práci, odstranit nedostatky v řízení času, umět si stanovit priority, odhalit tzv. požírače času, osvojit si techniky řízení času.
Cílem je naučit se připravit si podklady pro efektivní poradu, určit výhody a nevýhody různých typů porad, zvládnout konflikty v průběhu porady, využít potenciál jednotlivých členů porady.
Cílem kurzu je zlepšit úroveň komunikace v rámci firmy, zefektivnit komunikační procesy, vybavit účastníky dovednostmi naslouchání, přesvědčování, týmové práce a vyjednávání, případně řešit hlavní komunikační bariéry v organizaci.
Cílem je osvojit si systematický a logický postup řešení problémů, naučit se vybraným technikám definování problému, analýzy problému, hledání řešení, hodnocení řešení a implementace, případně hledání optimálního řešení vybraných problémů v organizaci.
Cílem je rozvinout a zlepšit dovednosti týmové práce, zejména organizaci práce v týmu, komunikaci v týmu a koordinaci činnosti, zkvalitnit spolupráci v rámci jednotlivých týmů, osvojit si dovednost vedení týmu lidí s různými povahovými vlastnostmi.
Cílem je identifikovat hlavní zdroje stresu ve firmě, poznat základní stresové faktory ve svém životě a práci, hledat možnosti nového přístupu k dosavadním stresorům, naučit účastníky obraně proti stresu, ovládnout relaxační techniky.
Cílem je naučit se používat kreativních metod při řešení problémů, poznat možnosti využití využít obou mozkových hemisfér v manažerském rozhodování, naučit se využívat metod brainstormingu, brainwritingu, synektiky a myšlenkových map.
Cílem je naučit účastníky stanovit si účel a cíl prezentace, přizpůsobit prezentaci typu a potřebám posluchačů, umět pracovat s vizuálními prostředky zlepšit své komunikační dovednosti, naučit se sebevědomě vystupovat před veřejností.
Cílem je za pomoci psychologických testů, případových studií a skupinových úloh poznat rysy své osobnosti a zjistit jak je můžete efektivně využívat v pracovním procesu. To může podpořit vyšší sebevědomí v rozhodování i vystupování.
Cílem je naučit se zpracovat vizi firmy, definovat její strategické cíle vypracovat strategii firmy včetně doporučení propojení na jednotlivé, procesy, navrhnout konkrétní aktivity a projekty na dosažení strategických cílů, nastavit systém měření pokroku v dosažení strategických cílů.
Cílem je naučit se plánovat a organizovat projekt tak, aby byly dosaženy realistické cíle, správně používat nástrojů řízení projektů, efektivně využívat dostupné zdroje správným plánováním, objektivně hodnotit a redukovat potenciální rizika, využívat jednoduché kontrolní a monitorovací nástroje při řízení projektu.
Cílem je vybavit účastníky dovednostmi plánování, přípravy, realizace a hodnocení vzdělávací akce, naučit je přesvědčivě prezentovat a vést efektivní diskusi, aktivovat skupinu, a zvládat obtížné účastníky vzdělávání.
Cílem je určit odlišnosti v hodnotách, myšlení, chování a zvyklostech různých národů a využít těchto poznatků pro efektivní spolupráci a jednání s příslušníky těchto národů.
Cílem je rozvoj trenérských a koučovacích dovedností v souladu s potřebami firmy, rozvoj komunikačních dovedností, zejména prezentace, vedení diskuse, naslouchání, kladení otázek, jistota ve zvládání technických pomůcek tréninku, sebepoznávání účastníků a stanovení akčního plánu individuálního rozvoje v oblasti tréninku a koučování.

Program je určen pro manažery a ostatní zájemce, kteří chtějí rozvíjet svůj potenciál.

Jde o mimořádně intenzivní a účinnou formu rozvoje manažerů, která umožňuje dosáhnout rychle změn v přístupu k práci i v jednání koučovaných manažerů. Koučování je postaveno na pohovorech a spolupráci s manažery na jejich pracovištích v rozsahu 1-3 hodin, které jsou pravidelně organizovány v měsíčních intervalech.

Koučování se zaměřuje zejména do oblasti:

  • vedení a rozvoje pracovníků,
  • komunikace a obchodního vyjednávání,
  • řízení času a delegování,
  • organizace práce a spolupráce mezi útvary,
  • strategického řízení,
  • psychohygieny a relaxace.