Programy jsou určeny pro obchodníky a všechny pracovníky, kteří jsou v přímém kontaktu se zákazníkem a jsou odpovědni za výsledky svých obchodních jednání.

Jednotlivá témata

Prodejní dovednosti

Cílem je osvojit si techniky prodeje, naučit se správný postup v jednotlivých částech prodejního jednání, naučit se správně klást zákazníkům otázky, argumentovat a odpovídat na námitky. obchodní komunikace a vyjednávání, zvládat profesionálně různé typy zákazníků.

Psychologie zákazníka

Cílem je upevnit dovednosti zvládání obtížných situací ve styku s klienty, zvýšit vcítění do různých typů klientů, naučit se vhodným taktikám jednání a ovlivňování různých typů klientů.

Řízení času a organizace práce

Cílem je naučit se lépe organizovat čas a zefektivnit práci,, odstranit nedostatky v řízení času, umět si stanovit priority, odhalit tzv. požírače času, osvojit si techniky řízení času.